RiskChallenger B.V. - Risico management

WOE 11:00 - 11:30

Lezingenzaal Meldkamerplein

RiskChallenger beheert, ontwikkelt en vermarkt specialistische software en dienstverlening op het gebied van communicatief risicomanagement. Het doel van communicatief risicomanagement is om risicomanagement te vertalen naar effectieve beheersing zonder als lastig vervelend en tijdverslindend te worden ervaren.

RiskChallenger ondersteunt in dienst en product, op gebruiksvriendelijke wijze in het voeren van het juiste gesprek over risico’s / bedreigingen en maatregelen. Inventarisaties van risico’s, bedreigingen en maatregelen welke volgens de uitgangspunten van de RiskChallenger-visie zijn uitgevoerd blijken in de praktijk beter te functioneren dan alternatieve modellen en systemen, zoals bijvoorbeeld RISMAN, ROPER en/of Excel.

De basisuitgangspunten van Communicatief Risicomanagement zijn:

Bewustwording

Wij, mensen, hebben de eigenschap dat we signalen over de aanwezigheid van potentiële afwijkingen negeren. Dit komt voort uit gestandaardiseerde werk- en denkpatronen en het liefst willen leven in een voorspelbare wereld. Bewustwording van het aanwezig zijn van zowel de ‘Kleine kans, groot gevolg’- als de ‘grote kans, klein gevolg’-risico’s, is stap 1 in het denken in onzekerheden, scenario’s en mogelijk te treffen maatregelen. Deze bewustwording kan gecreëerd worden door met mensen van verschillende achtergronden en niveaus, over verschillende thema’s te praten. Laat eenieder zijn of haar inbreng hebben, zonder waardeoordeel. Communiceren over de potentiële ongewenste gebeurtenissen, zonder ze te bagatelliseren, is een kunst op zich en verlangt daarom een ervaren gespreksleider en interactieve tooling. Maak het laagdrempelig voor iedere belanghebbende om zijn/haar inbreng te kunnen geven. Dat maakt communicatie over onzekerheden toegankelijk en efficiënt.

Eenvoud en doeltreffendheid in communicatie

Ondanks het voorgaand aspect moet de communicatie over risico’s voldoen aan het KISS-principe: Keep-It-Stupid-Simple. Formuleer de risico’s, oorzaken en gevolgen zoals ze zijn en maak ze zo treffend en tastbaar mogelijk. Dat maakt het namelijk eenvoudiger om vervolgens over preventieve maatregelen (oorzaken vermijden) of mitigerende maatregelen (impact reduceren) te bedenken, uit te voeren en te monitoren.

Vervolgens is het ook gemakkelijker om deze informatie te delen, doordat interpretatieverschillen nihil zijn. Om te voorkomen dat er geëindigd wordt met grote hoeveelheden aan risico’s, kan prioritering en kwantificering worden toegepast. Dat betekent niet dat de benoemde maatregelen bij laag scorende risico’s niet uitgevoerd of gemonitord moeten worden. Maak ook bij de prioritering gebruik van meerdere inzichten en niveaus om tot een juist beeld te komen. Zorg vervolgens op (semi-)geautomatiseerde wijze dat iedere actiehouder tijdig geïnformeerd wordt over aankomende deadlines.

Inzicht op alle niveaus

Informatie met betrekking tot de benoemde onzekere gebeurtenissen, scenario’s en de te treffen maatregelen, dient op ieder niveau toegankelijk te zijn. Iedereen moet zijn/haar aanvullingen kunnen inbrengen en delen. Breng de risicomanagementfunctie bij een organisatie dan ook in de positie van ‘een naald die door de organisatie prikt’. Deze functie dient op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau mandaat te hebben. En, weet ookdat, mits deze prik tijdig wordt gezet, zij geen pijn doet maar bescherming biedt in tijden dat iets tegenzit.

Kortom: met de juiste mix van mindset, bewustwording en tooling, worden de inventarisaties van risico’s en bijbehorende maatregelen efficiënt, effectief en doelgericht. Deze presentatie leert u hoe dat te bereiken.